May 1978: The Story of the Morning Glory > Scenes > The Ose River

The Ose River

(小瀬川) (Osegawa)

Performance: May 1978: The Story of the Morning Glory
Production: May 1978

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Bunjaku
(吉田文雀)
Aratae
(老女荒妙)
Bakuya
(莫耶)
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Miyuki
(秋月娘深雪)
Musume
(娘)
Yoshida Wakatama (see also Yoshida Bunshi)
(吉田若玉)
Gonshichi
(悪者権七)
Hagataki
(端敵)
Kiritake Kameji
(桐竹亀次)
Kanta
(悪者勘太)
Hayaku
(端役)
Yoshida Kotama (see also Yoshida Bungo V)
(吉田小玉)
Sekisuke
(奴関助)
Kenbishi
(検非違使)
Kiritake Itchō
(桐竹一暢)
Chisato, in fact Kikuhime
(千里実は大友菊姫)
Musume
(娘)
Yoshida Tamamatsu III (see also Kiritake Monya)
(吉田玉松 (三))
Sarusuberi
(かんまち猿辷り)
Hagataki
(端敵)
Yoshida Kotama (see also Yoshida Bungo V)
(吉田小玉)
Dohachi
(山蛭洞八)
Darasuke
(陀羅助)
Kiritake Kanjūrō II
(桐竹勘十郎 (二))
Nisaburo, in fact Haruji Komazawa
(浮洲の仁三郎実は駒沢春次)
Genta
(源太)
Yoshida Minoshi
(吉田蓑司)
Little girl
(小娘)
Onna koyaku
(女子役)
Yoshida Tamashō
(吉田玉昇)
Kichibei
(輪抜吉兵衛)
Kodanshichi
(小団七)