Play:
Oshun and Dembei
(Chikagoro kawara no tatehiki / 近頃河原の達引)

Written By: Tamekawa Sōsuke (為川宗輔) , Tsutsukawa Hanji (筒川半二) , Nakawa Shimesuke (奈河七五三助)

First Staged: [1782 or 1785?]

Reference: Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 206, September 1982; Keene, Donald, Bunraku: The Art of the Japanese Puppet Theatre (Tokyo: Kodansha International, 1973); Hironaga, Shūzaburō, The Bunraku Handbook (Tokyo: Maison des Arts, 1976); Bunraku July 1989 Performance Program

– Click image to view.

Performances:

February 1968: Oshun and Dembei

January 1973: Oshun and Dembei

February 1974: Oshun and Dembei

June 1974: Oshun and Dembei

January 1978: Oshun and Dembei

September 1982: Oshun and Dembei

April 1983: Oshun and Dembei

December 1987: Oshun and Dembei

January 1992: Oshun and Dembei

July 1989: Oshun and Dembei

February 1990: Oshun and Dembei

March 1996 Tour: Oshun and Dembei

Characters:

Yojiro (Sarumawashi Yojirō / 猿廻し与次郎)

Oshun (Musume Oshun / 娘おしゅん)

Dembei (Izutsuya Denbei / 井筒屋伝兵衛)

Kanzaemon (Yokobuchi Kanzaemon / 横淵官左衛門)

Yojiro's mother (Yojirō no haha / 与次郎の母)

Kyuhachi (Mawashi no Kyūhachi / 廻しの久八)

Otsuru (Keikomusume Otsuru / 稽古娘おつる)

Kanzo (Nakagai Kanzō / 仲買勘蔵)