April 2001: The White Fox of Shinoda > Scenes > The Two Look-Alike Servants

The Two Look-Alike Servants

(信田森二人奴) (Shinoda no mori ninin yakko)

Performance: April 2001: The White Fox of Shinoda
Production: April 2001

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Kanroku (see also Kiritake Kanroku)
(吉田勘緑)
Toji
(落合藤治)
Hagataki
(端敵)
Yoshida Seinosuke (see also Toyomatsu Seinosuke)
(吉田清之助)
Kuzunoha
(葛の葉姫)
Musume
(娘)
Yoshida Tamaka
(吉田玉佳)
Yasuna's son
(安倍童子)
Otoko koyaku
(男子役)
Yoshida Bungo V (see also Yoshida Kotama)
(吉田文吾 (五))
Yakambei
(奴野干平)
Yokanbei
(与勘平)
Kiritake Kanju
(桐竹勘寿)
Yokambei
(奴与勘平)
Yokanbei
(与勘平)