April 1997: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees > Scenes > The Mansion of Kawatsura Hogen

The Mansion of Kawatsura Hogen

(川連法眼館) (Kawatsura Hōgen yakata)

Performance: April 1997: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees
Production: April 1997

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Tamamatsu III (see also Kiritake Monya)
(吉田玉松 (三))
Tadanobu Sato
(佐藤忠信 (佐藤四郎兵衛忠信))
Kenbishi
(検非違使)
Yoshida Seinosuke (see also Toyomatsu Seinosuke)
(吉田清之助)
Rokuro Kamei
(亀井六郎)
Darasuke
(陀羅助)
Yoshida Minojirō
(吉田蓑二郎)
Jiro Suruga
(駿河次郎)
Kenbishi
(検非違使)
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Shizuka-Gozen
(静御前)
Musume
(娘)
Yoshida Bunshō
(吉田文昇)
Yoshitsune Minamoto
(源義経(九郎判官源義経))
Genta
(源太)
Yoshida Tamame
(吉田玉女)
Kakuhan, in fact Noritsune
(横川禅師覚範実は能登守(平)教経)
Kuchiaki Bunshichi
(口あき文七)