April 1997: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees > Scenes > Fushimi Inari Shrine

Fushimi Inari Shrine

(伏見稲荷) (Fushimi Inari)

Performance: April 1997: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees
Production: April 1997

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Seinosuke (see also Toyomatsu Seinosuke)
(吉田清之助)
Rokuro Kamei
(亀井六郎)
Darasuke
(陀羅助)
Yoshida Minojirō
(吉田蓑二郎)
Jiro Suruga
(駿河次郎)
Kenbishi
(検非違使)
Yoshida Minotarō (see also Kiritake Kanjūrō)
(吉田蓑太郎)
Benkei
(武蔵坊弁慶)
Ōdanshichi
(大団七)
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Shizuka-Gozen
(静御前)
Musume
(娘)
Yoshida Kazusuke
(吉田和右)
Toda Hayami
(逸見藤太(土佐坊の郎党逸見の藤太))
Hanaugoki
(鼻動き)
Yoshida Bunshō
(吉田文昇)
Yoshitsune Minamoto
(源義経(九郎判官源義経))
Genta
(源太)