September 1991: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees > Scenes > The Mansion of Kawatsura Hogen

The Mansion of Kawatsura Hogen

(川連法眼館) (Kawatsura Hōgen yakata)

Performance: September 1991: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees
Production: September 1991

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Minotarō (see also Kiritake Kanjūrō)
(吉田蓑太郎)
Tadanobu Sato
(佐藤忠信 (佐藤四郎兵衛忠信))
Kenbishi
(検非違使)
Yoshida Tamaya (see also Yoshida Eikō)
(吉田玉也)
Rokuro Kamei
(亀井六郎)
Darasuke
(陀羅助)
Yoshida Seinosuke (see also Toyomatsu Seinosuke)
(吉田清之助)
Jiro Suruga
(駿河次郎)
Kenbishi
(検非違使)
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Shizuka-Gozen
(静御前)
Musume
(娘)
Yoshida Bunshō
(吉田文昇)
Yoshitsune Minamoto
(源義経(九郎判官源義経))
Genta
(源太)
Yoshida Tamakō II
(吉田玉幸 (二))
Kakuhan, in fact Noritsune
(横川禅師覚範実は能登守(平)教経)
Kuchiaki Bunshichi
(口あき文七)