September 1991: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees > Scenes > Yoshitsune's Mansion at Horikawa

Yoshitsune's Mansion at Horikawa

(堀川御所) (Horikawa gosho)

Performance: September 1991: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees
Production: September 1991

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Tamaya (see also Yoshida Eikō)
(吉田玉也)
Rokuro Kamei
(亀井六郎)
Darasuke
(陀羅助)
Yoshida Seinosuke (see also Toyomatsu Seinosuke)
(吉田清之助)
Jiro Suruga
(駿河次郎)
Kenbishi
(検非違使)
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Shizuka-Gozen
(静御前)
Musume
(娘)
Yoshida Bungo V (see also Yoshida Kotama)
(吉田文吾 (五))
Taro Kawagoe
(川越太郎 (鎌倉の使者川越太郎重頼 ))
Kiichi
(鬼一)
Yoshida Bunshō
(吉田文昇)
Yoshitsune Minamoto
(源義経(九郎判官源義経))
Genta
(源太)
Yoshida Kanroku (see also Kiritake Kanroku)
(吉田勘緑)
Tosanobo
(土佐坊正尊)
Yokanbei
(与勘平)
Yoshida Tamakō II
(吉田玉幸 (二))
Benkei
(武蔵坊弁慶)
Ōdanshichi
(大団七)