February 1987: The Courtesan Yugiri > Scenes > Sakon's Temporary Residence

Sakon's Temporary Residence

(平岡左近宿宅) (Hiraoka Sakon shukutaku)

Performance: February 1987: The Courtesan Yugiri
Production: February 1987

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Kiritake Kameji
(桐竹亀次)
Otoshi, a maid
(女中お俊)
Musume
(娘)
Kiritake Itchō
(桐竹一暢)
Oyuki
(お雪)
Fukeoyama
(老女形)
Yoshida Seinosuke (see also Toyomatsu Seinosuke)
(吉田清之助)
Gennosuke
(源之介)
Otoko koyaku
(男子役)
Yoshida Kanroku (see also Kiritake Kanroku)
(吉田勘緑)
Retainer
(若党)
Hayaku
(端役)
Yoshida Tamamatsu III (see also Kiritake Monya)
(吉田玉松 (三))
Kizaemon
(喜左衛門)
Kenbishi
(検非違使)
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Yugiri
(夕霧)
Keisei
(傾城)
Yoshida Tamao
(吉田玉男)
Izaemon
(伊左衛門)
Genta
(源太)
Yoshida Minoichirō
(吉田蓑一郎)
Palanquin bearer
(駕籠舁)
Hayaku
(端役)
Yoshida Bungo V (see also Yoshida Kotama)
(吉田文吾 (五))
Sakon
(平岡左近)
Kenbishi
(検非違使)