Plays > Tametomo The Archer General

Tametomo The Archer General

(椿説弓張月) (Chinsetsu yumi harizuki)

First Staged: 1971; 1720 (Chinzei Hachirō Morokoshibune by Ki Kaion)
Reference: Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 44, November 1969; Bunraku November 1971 Performance Program

Written By: Mishima Yukio (三島由紀夫)

Performances:

Kashira:

Characters: