Performers > Toyotake Yamashiro no Shōjō

Toyotake Yamashiro no Shōjō

(豊竹山城少掾)

Dates:
'1947-1959'

Notes: [Living National Treasure]; Nichigai WHO