Characters > Yatoda Tsutsumi

Yatoda Tsutsumi

(堤弥藤太) (Tsutsumi Yatōda (Yatōta))

Authority Control:
September 1989 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: