Characters > Tsukasa

Tsukasa

(司姫) (Tsukasa Hime)

Authority Control:
September 1972 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006), p. 684

Plays: