Characters > Shinshichi Shundo

Shinshichi Shundo

(春藤新七) (Shundō Shinshichi)

View all related images.

Authority Control:
February 1971 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays:

Images: