Characters > Roku

Roku

(種ヶ島の六) (Tanegashima no Roku)

Authority Control:
January 1985 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006), p.532

Plays: