Characters > Omatsu

Omatsu

(嫁お松) (Yome Omatsu)

Authority Control:
January 1991 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: