Characters > Yoshitoki

Yoshitoki

(北條義時) (Hōjō Yoshitoki)

Authority Control:
May 1983 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: