Characters > Tozaburo, in fact Takatsuna

Tozaburo, in fact Takatsuna

(安達藤三郎実は高綱 (藤三郎実は佐々木高綱)) (Adachi Tōzaburo jitsuwa Sasaki Takatsuna)

Authority Control:
May 1983 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006) p.39.

Plays: