Characters > Tokimasa

Tokimasa

(北條時政) (Hōjō Tokimasa)

Authority Control:
May 1983 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006), p. 379.

Plays: