Characters > Ohatsu, Onoe's maid

Ohatsu, Onoe's maid

(召使お初) (Meshitsukai Ohatsu)

Authority Control:
May 1982 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: