Characters > Yasubei

Yasubei

(荷持安兵衛) (Nimochi Yasubei)

Authority Control:
May 1986 Program; Bunka dejitaru raiburarii; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: