Characters > Toyonari

Toyonari

(父豊成卿) (Chichi Toyonari Kyō)

Authority Control:
January 1992 Program; Bunka dejitaru raiburarii; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: