Characters > Nun

Nun

(尼) (Ama)

Authority Control:
May 1978 Shinobukai Program; Daijirin (Tokyo: Sanseido, 1995); Shin Wa-Ei chūjiten (Tokyo: Kenkyusha, 1995)

Plays: