Characters > Otsuji

Otsuji

(乳母お辻) (Uba Otsuji)

Authority Control:
February 1974 Program; Bunka dejitaru raiburarii; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006) p. 712

Plays: