Characters > Yoshimatsu

Yoshimatsu

(伜芳松) (Segare Yoshimatsu)

Authority Control:
December 1998 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: