Characters > Toshichi, in fact Saizaburo Obana

Toshichi, in fact Saizaburo Obana

(髪結藤七実は尾花才三郎) (Kamiyui Tōshichi jitsuwa Obana Saizaburō)

Authority Control:
September 1989 Program; November 1970 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: