Characters > Oyotsu, in fact Kagaribi

Oyotsu, in fact Kagaribi

(およつ実は妻篝火) (Oyotsu jitsuwa tsuma Kagaribi)

Authority Control:
May 1983 Program; November 1987 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: