Characters > Yukitsuna, a Genji warrior

Yukitsuna, a Genji warrior

(多田蔵人行綱) (Tadano Kurando Yukitsuna)

Authority Control:
November 1970 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: