Characters > Yatoji Tsutsumi

Yatoji Tsutsumi

(代官堤弥藤次) (Daikan Tsutsumi Yatōji)

Authority Control:
January 1990 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: