Characters > Chief adviser to the Emperor

Chief adviser to the Emperor

(関白) (Kanpaku)

Authority Control:
July 1996 [no program]; Bunka dejitaru raiburarii; Shin Wa-Ei chūjiten (Tokyo: Kenkyusha, 1995)

Plays: