Characters > Yoshiharu, the Shogun

Yoshiharu, the Shogun

(将軍義晴) (Shōgun Yoshiharu)

Authority Control:
October 1969 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: