Characters > Kintoji

Kintoji

(鷲塚金藤次) (Washizuka Kintōji)

Authority Control:
September 1974 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: