Characters > Katsura

Katsura

(桂姫) (Katsura Hime)

Authority Control:
September 1974 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: