Characters > Heizo

Heizo

(刎川兵蔵) (Hanekawa Hyōzō)

Authority Control:
September 1980 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006); Bunka dejitaru raiburarii

Plays: