Characters > Former Emperor Shirakawa

Former Emperor Shirakawa

(白河法皇) (Shirakawa Hō-ō)

Authority Control:
June 1986 [no program]; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006), p. 209

Plays: