Characters > Suenaka

Suenaka

(大宰帥季仲) (Dazainosochi Suenaka)

Authority Control:
June 1986 [no program]; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006); English translation not available

Plays: