Characters > Mitsumaru

Mitsumaru

(光丸) (Mitsumaru)

Authority Control:
April 1988 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006), p. 608

Plays: