Characters > Koiginu

Koiginu

(傾城恋絹) (Keisei Koiginu)

Authority Control:
February 1973 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: