Characters > Magohachi

Magohachi

(竹下孫八) (Takeshitano Magohachi)

Authority Control:
November 1987 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: