Characters > Tokimasa

Tokimasa

(北條時政) (Hōjō Tokimasa)

Authority Control:
November 1987 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: