Characters > Shitobei, in fact Byoe

Shitobei, in fact Byoe

(駕籠舁四斗兵衛実は和田兵衛秀盛) (Kagokaki Shitobei jitsuwa Wada Byōe Hidemori)

Authority Control:
November 1987 Program; September 1974 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006); Bunka dejitaru raiburarii

Plays: