Characters > Urabe-no-Suetake

Urabe-no-Suetake

(占部季武) (Urabeno Suetake)

Authority Control:
August 1989 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: